IZA MOA NY TANY MEVA ?

Ny Tany Meva dia fikambanana manome famatsiam-bola hoan'ny tetikasa fampandrosoana maharitra miompana amin'ny tontolo iainana sy ny vondrom-piarahamonina, amin'ny alalan'ny famoronana loharanom-bola sy famatsiam-bola tetikasa

LOHAHEVITRA MOMBA NY FAMATSIAM-BOLA

Manatsara ny fari-piainan'ny vondrom-piarahamonina
Mandray anjara amin'ny fitandroana maharitra ny rohivoahary
Mandray anjara amin'ny fanalefahana sy ny fampifanarahana amin'ny fiovan'ny toetr'andro
Manome lanja ny hetsika manome vahana ny fiovam-pihetsi